Η κατοικία αποτελεί την αφετηρία, το σημείο αναφοράς του καθενός μας!

Το βιοτικό μας επίπεδο επηρεάζετε σε μεγάλο βαθμό από τις σχεδιαστικές επιλογές και την αρτιότητα κατασκευής. Η δημιουργική μελέτη κτιρίων κατοικιών με εργαλείο μια καθαρή, σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη αρχιτεκτονική αντίληψη μας βοηθά στην επίλυση σύνθετων κτιριακών αναγκών. Η κάθε μεμονωμένη κατοικία όπως και το κάθε κτίριο κατοικιών αποτελεί μια μονάδα που πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, ο σεβασμός αλλά και η προστιθέμενη προς αυτά αξία πρέπει να διέπουν κάθε νέο κτίριο.

Δραστηριότητες : η κατοικία ως μονάδα