Η διαχείριση και οργάνωση έργου - project management - ως ανεξάρτητη υπηρεσία προσφέρεται για μεγάλης κλίμακας έργα όπου ο συντονισμός μεταξύ του πελάτη και των διαφόρων εμπλεκομένων:

α) μελετητών και λοιπών τεχνικών συμβούλων,

β) τεχνικής εταιρείας – αναδόχου κατασκευής και

γ) προμηθευτών
πρέπει να γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Δραστηριότητες : διαχείριση έργου