• Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – consulting - με όλες τις πολεοδομικές και νομικές προεκτάσεις, γίνεται με υπόβαθρο την πολυετή εμπειρία και την τριβή των στελεχών μας με όλο το φάσμα των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.
  • Η αξιολόγηση αυτοτελών ακινήτων ή επενδυτικών σχεδίων – real estate evaluation - βασίζεται σε εκτενή έρευνα και μελέτη πολεοδομικών, νομικών και πραγματικών δεδομένων. Αφού συνυπολογίσουμε κριτήρια όπως η τοποθεσία, η ποιότητα και ο χρόνος κατασκευής, η αρχιτεκτονική επίλυση αλλά και η παρούσα κατάσταση του ακινήτου συντάσσουμε έκθεση καταλληλότητας του ακινήτου ή βιωσιμότητας της επενδυτική πρόταση.

Δραστηριότητες : συμβουλευτικές υπηρεσίες